МОНГОЛЫН АШИГТ МАЛТМАЛ БАЯЖУУЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АРГА ХЭМЖЭЭ (төслийн нэр)

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

ТАЙЛБАР

ХУГАЦАА


1

БАЯЖУУЛАГЧДЫН ӨДӨР

1.  Ажлын алба байгуулах

2.  Мэргэжлийн сургалт семинар зохион байгуулах

3.  Гишүүнчлэлийн шинэчилсэн бүртгэл

4.  Гишүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг сурталчлах

Гишүүдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, мэдээ мэдээллийг үр дүнтэй хүргэх, шинэ гишүүн элсүүлэх

Улиралд 1 удаа


2

“ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ-2018”

Олон улсын бага хурлыг зохион байгуулах

·   Технологи-Туршилга-Стандарт-Инноваци

Салбарын мэргэжилтэн инженерүүдийн судалгаа шинжилгээний ажлыг идэвхжүүлэх, туршлага солилцох

10 сард


3

МАМБХолбооны 20 жилийн ойн арга хэмжээ

1.  Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах,

2.  Дотоодын баяжуулах үйлдвэртэй танилцах, туршлага судлах аялал зохион байгуулах

Салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадвар, чадавхыг дээшлүүлэх

10 сард


4

2018 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАН

1.  2018 онд хийж бүтээснээ нийт гишүүддээ танилцуулах, явуулж буй үйл ажиллагаагаа гишүүд болон олон нийтэд дүгнүүлэх

2.  Баяжуулагч 2018 цэнгүүн

Холбооны үйл ажиллагааг сайжруулах, холбооны гишүүдийн нэгдмэл зорилгыг бий болгох

12 сард


5

БУСАД

1.  Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбооны вэб сайтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх /шинэчлэл хийх/

2.  Ашигт малтмал баяжуулалтын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээч, аудитор гишүүдийн баталгаажуулалт сургалт семинар зохион байгуулах

3.  Баяжуулагч сэтгүүлийг эрхлэн гаргах

4.  Баяжуулагчдын нэгдсэн бүртгэл болон ажил эрхлэлтийн судалгаа хийх

 Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт баяжуулах үйлдвэрүүдийг нэгтгэх, хамтран ажиллах, судалгааны ажлыг нэгдмэл бодлогоор хангах

2018 онд