blog

"Эрдэс боловсруулалт" 2020 олон улсын хурлын тухай

        Эрдэс боловсруулалт 2020 олон улсын хурал 10-р сарын 16, 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар байсан боловч Covid-19-ийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хурлыг 12-р сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахаар 08-р сарын 28-ны өдрийн удирдах зөвлөлийн хурлаах шийдвэрлэлээ. Хурал зохион байгуулагдах хугацаа хойшилсон боловч хуралд оролцох илтгэл хүлээн авах хугацаа 09-р сарын 15-ны өдөр байсныг мөн хойшлуулж 10-р сарын 01-ний өдрийг хүртэл илтгэлүүдийг авахаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Хуралд илтгэл ирүүлэхээр төлөвлөж буй судлаач инженерүүд та бүхэн илтгэлээ 10 сарын 1-ний өдөрт багтаан Англи эсвэл Монгол хэлээр бичиж ирүүлнэ үү. Хурлын удирдамжийг татаж авч танилцана уу.


Файлууд
2020_udirdamj_en.mon.pdf