blog

Холбооны ёс зүйн хорооны дүрэм

МАМБХолбооны ёс зүйн дүрмийг хавсралтаас татаж авч үзнэ үү.

Файлууд
Ёс_зүйн_хорооны_дүрэм.pdf